• 16
  Oct

  勞動契約成立與限制-契約自由與勞動基準法交互影響

  勞動契約係規範勞工與雇主間權利義務之契約,相較於民法契約假定當事人地位平等,契約自由原則,勞動契約基於勞資地位不平等,雇主較勞工具有優勢之實際狀況,因此勞動法規多提供勞工更多之保障...

 • 12
  Oct

  工資定義及其認定-以實質認定原則為重心

  工資之概念,可分為廣義與狹義,廣義即指雇主在勞動契約存續期間給予勞工一切報酬,包括實物或金錢之給付,因之,除退休金、資遣費不屬之外,其他具有對價等值關係均屬之。而可由勞工不承擔企業...

 • 11
  Oct

  工資給付原則

  工資,又名薪水或薪資,根據勞動契約,僱主週期性給付給勞工之報酬,係僱員勞動之對價,通常是以現金形式給付,屬於員工薪酬的主要部份,但不排除有實物方式給付。廣義上的工資,還包括各種以現...

 • 10
  Oct

  工作時間定義及其認定

  勞動契約係勞工依雇主指示提供從屬性勞務,因之,對於雇主利益而言,勞工若能提供充足,配合企業運作之勞務,則可增加人力資源之運用彈性,並減少雇主經營成本負擔,另一方面,勞工畢竟不是機械...

 • 09
  Oct

  勞動基準法適用範圍-適用地域

  勞動基準法適用範圍-適用地域   勞動基準法(以下稱「勞基法」)為規定勞動條件最低標準,保障勞工權益,加強勞雇關係之基準法(勞基法第1條),此外依勞工退休金條...

 • 08
  Oct

  調職之法律上爭議問題

  傳統上,雇主既對於勞工加以僱用,當然親自對於勞工行使指揮監督權,因此勞動契約常具有高度之屬人性質,雇主非經勞工同意,不得將其勞務請求權讓與第三人,勞工非經雇主同意,不得使第三人代服...

 • 07
  Oct

  勞動契約特質及判斷標準-實質認定原則

  勞動契約屬於勞務給付契約,其他如委任、承攬、居間契約等均以勞務提供作為契約主要給付要素者均屬相同,共同具有當事人一方給付報酬,而另一方提供以人之服務、體力及知識技能作為對價,勞動契...

 • 06
  Oct

  雇主概念與勞雇關係之認定-勞工調職問題初探

  勞動契約及勞動基準法上義務係以雇主作為勞工請求之對象,亦以雇主作為負擔義務之客體,釐清雇主定義具有重大意義,尤其,雇主有意規避勞基法上責任,莫不透過不同法人格獨立分擔雇主權能,此時...

 • 05
  Oct

  雇主概念擴張與其責任之認定

  勞動契約之雇主概念,除作為勞動契約受僱地位之相對人,另最重要則有支付薪資、資遣費、退休金等之契約上義務之人,尤其,企業在現代社會,為尋求競爭優勢,朝集團化的發展已為常態,如公司法第...

 • 04
  Oct

  定期與不定期勞動契約法律爭議問題

  勞動契約性質上為長期、持續性之勞務給付契約,以勞工之立場而論,莫不希望勞動契約具有穩固性及自由性,雇主非有正當理由不得令勞工離職,勞工可以自由離職,而以雇主立場而論,雇主基於經營及...

 Top